انواع مجوز اقامت در ترکیه

انواع مجوز اقامت در ترکیه

انواع مجوز اقامت در ترکیه

1 -انواع مجوز های اقامت از این قرار است :

الف . مجوز اقامت کوتاه مدت

ب . مجوز اقامت خانوادگی

پ . مجوز اقامت دانشجویی

ت . مجوز اقامت بلند مدت

مجوز اقامت کوتاه مدت

1 -اتباع خارجی ذیل می توانند مجوز اقامتی کوتاه مدت دریافت دارند :

الف . افرادی که قصد پژوهش علمی دارند

ب . افرادی که دارای اموال غیر منقول در ترکیه می باشند

پ . افرادی که به دنبال ایجاد رابطه تجاری یا کاری هستند

ت . افرادی که به برنامه های آموزشی ضمن خدمت می پیوندند.

ث . افرادی که قصد دارند براساس معاهدات دوجانبه ای که کشور ترکیه با کشور آنها به عمل آورده یا در چارچوب تبادل دانشجو با اهداف آموزش مشابه در ترکیه اقامت نمایند.

ج . افرادی که با هدف گردشگری قصد اقامت دارند

چ . افرادی که به قصد درمان وارد کشور می شوند وبه شرطی که به یکی از بیماری هایی که تهدید بهداشت عمومی محسوب می شود مبتال نباشند.

خ . افرادی که بنا به در خواست مقامات اداری یا قضای باید در ترکیه اقامت داشته باشند.

ح . افرادی که مجوز اقامت خانوادگی خود را به مجوز اقامت کوتاه مدت تغییر می دهند.

د . افرادی که در دوره های آموزش زبان ترکی شرکت می نمایند.

ذ . افرادی که به واسطه نهادهای عمومی در دوره ها، پژوهش ها و امور آموزش در ترکیه شرکت می نمایند.

ر . افرادی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ فارغ التحصیلی در دوره های آموزش عالی در ترکیه جهت اقامت مراجعه می نمایند.

2 -مجوز اقامت کوتاه مدت در هربار حداکثر به مدت یکسال صادر می شود.

3 -افرادی که مشمول بند (د) فقره اول می باشند حداکثر برای دوبار می توانند مجوز اقامت دریافت دارند.

4 -افرادی که مشمول بند (ر) فقره اول می باشند حداکثر برای یک بار آن هم به مدت یکسال می توانند مجوز اقامت دریافت دارند.

شرایط مجوز اقامت کوتاه مدت :

1 -برای صدور مجوز اقامت کتاه مدت شرایط ذیل لازم است

الف . ارائه تقاضا به استناد یک یا چند مورد از دلایل مطرح شده در فقره اول ماده 31 و ارائه اسناد و اطلاعات مربوط با موضوع تقاضا.

ب . عدم شدن شمول ماده 7

پ . برخورداری از شرایط کلی در خصوص استاندارد های سلامت و امنیت

ت . ارئه سند سجل کیفری که از سوی مقامات ذیصلاح کشور متبوع متقاضی یا کشوری که وی در آن کشور به صورت قامونی اقامت دارد در صورت نیاز

ث . ارائه اطلاعات لازم در خصوص آدرس محل اقامت در ترکیه

رد ،ابطال و یا عدم تمدید مجوز اقامت کوتاه :

1 -در مواقع ذیل مجوز اقانمت کوتاه مدت صادر نمی شود، در صورت صدور باطل می شود و در صورت انقضای مهلت تمدید نمی شود.

الف . در صورت عدم احراز یک یا چند مورد از شرطی که در ماده 32 مطرح شده و یا در صورت از بین رفتن آن شرایط

ب . در صورتی که مشخص شود اقامت صادره در راستای هدفی مغایر با هدف صدور آن مورد استفاده قرار گرفته است.

پ . در صورتی که فرد مقیم در عرض یکسال اخیر در مجموع بیش از یکصد و بیست روز درخارج از ترکیه حضور داشته باشد.

ت . در صورتی که حکم به طرد وی و یا حکم ممنوعیت ورود به وی صادر شود.

مجوز اقامت خانوادگی

1 -اتباع ترکیه، افرادی که مشمول ماده 28 قانون به شماره 5901 هستند. یا آن دسته از اتباع خارجی که داری یکی از انواع مجوز های اقامتی می باشند و افرادی که دارای وضعیت حمایتی ثانویه می باشند :

الف . برای همسران خارجی

ب . برای فرزند غیررشید خارجی آنها یا همسران آنها

پ . برای فرزندان خارجی مهجور آنها یا همسران آنها مجوز اقامت خانوادگی صادر می شود به نحوی که هر بار مدت آن بیش از دوسال نخواهد بود. در هرحال ،مهلت مجوز اقامت خانوادگی هرگز تمی تواند بیش از مهلت مجوز اقامت فردی باشد .که متقاضی (حامی)

2 – اگر فردی بنابه قوانین حقوقی کشور متبوع خود بیش از یک همسر داشته باشد تنها می تواند برای یکی از همسران خود مجوز اقامت بگیرد. ولی برای فرزندانی که از دیگر همسرانش متولد شده اند نیز می توانند مجوز اقامت بگیرند.

3 -هنگام صدور مجوز اقامت برای کودکان چنانکه یکی از اولیای آنها در خارج از کشور ترکیه اقامت داشته باشد، کسب موافقت ولی مزبور لازم است.

4 -دارنده مجوز اقامت خانوادگی؛ تا سن هیجده سالگی بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی می تواند در مدارس ترکیه تحصیل نماید.

5 -افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت گزیده اند می توانند پس از هیجده سالگی تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت نمایند.

6 -در صورت طلاق، برای تبعه خارجی که با یکی از اتباع ترکیه ازدواج کرده بوده است به شرطی که حداقل دارای سه سال سابقه اقامت در ترکیه با مجوز اقامت خانواده بوده باشد، مجوز اقامت کوتاه مدت قابل صدور باشد ولی چنانکه از طریق محاکم قضای اثبات شود که طلاق همسر خارجی به علت خشونت خانوادگی بوده، سه سال سابقه اقامت، ضروری نخواهد بود.

7 -در صورت فوت حامی، افرادی که به خاطر وابستگی به وی مجوز اقامت خانوادگی اخذ کرده بودند، بدون شرط مدت اقامت می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت دارند.

شرایط مجوز اقامت خانوادگی

1 – در صورت تقاضای مجوز اقامت خانوادگی، فرد حامی بایستی واجد شرایط ذیل باشد:

الف . چنانچه مجموع درآمد وی از حداقل حقوق، کمتر باشد، باید مشخص شود که هر یک از افراد خانواده مزبور ماهانه کمتر از یک سوم حداقل حقوق، دریافت نمی دارند.

ب . تمامی افراد خانواده بایستی دارای بیمه سالمتی باشند و همگی بایستی از استانداردهای لازم برای امنیت و بهداشت عمومی برخودار باشند.

پ . استعلام سجل کیفری به مدت پنج سال از تاریخ تقاضای مجوز اقامت در خصوص جرائمی که منافی ثبات نظام خانواده می باشد.

ت . فرد متقاضی ( حامی ) بایستی حداقل به مدت یکسال در ترکیه اقامت داشته باشد.

ث . بایستی مشخصات وی در سیستم ثبت آدرس به ثبت رسیده باشد.

2 – در خصوص افرادی که با هدف پژوهش علمی مجوز اقامت اخذ نموده اند، افرادی مشمول ماده 28 قانون به شماره 5901 می باشند و نیز افرادی که با اتباع کشور ترکیه ازدواج نموده اند، بند (ت) فقره اول ضروری نمی باشد.

3 -افرادی که با هدف اقامت به همراه فرد حامی تقاضای مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه دارند بایستی واجد شرایط باشند :

الف . بایستی اسناد و اطالعات کافی در خصوص شمول فقره اول ماده 34 ارائه نمایند.

ب . بایستی اثبات نمایید که با یکی از افرادی که در فقره اول ماده 34 ذکر شده زندگی می نماید یا قصد زندگی دارد.

پ . بایستی اثبات نماید که با هدف کسب مجوز اقامت خانوادگی اقدام به ازدواج ننموده است.

ت . هر کدام از همسران بایستی هیجده سال تمام داشته باشد.

ج . در خصوص مهاجران و افراد دارای وضعیت حمایتی ثانویه، شرایط ذکر شده در فقره اول این ماده مصداق ندارند.

رد ابطال و یا عدم تمدید مجوز اقامت خانوادگی

1 -در مواقع ذیل مجوز اقامت خانوادگی صادر نمی شود ، درصورت صدور ابطال می شود و در صورت اتمام مهلت مقرر تمدید نمی گردد :

الف . چنانچه شروط ذکر شده در فقره های اول و سوم ماده 35 رعایت نشود یا از بین برود.

ب . در صورتی که پس از منقفی شدن شرایط اخذ مجوز اقامت خانوادگی، مجوز اقامت کوتاه مدت صادر نشود.

پ . چنانچه حکم طرد یا حکم ممنوعیت ورود برای کسی صادر شود

ت . در صورتی که مشخص شود دارنده مجوز اقامت خانوادگی، از این مجوز در راستای هدفی مغایر با هدف از صدور آن استفاده نموده است.

ث . در صورتیکه فرد در عرض یک سال اخیر در مجموع بیش از یکصد و هشتاد روز در خارج از ترکیه اقامت داشته باشد.

مجوز اقامت دانشجویی

1 -برای آن دسته از اتباع خارجی که می خواهند در یکی از نهادهای آموزش عالی در ترکیه مدارج کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا را طی کنند. مجوز اقامت دانشجویی صادر می شود.

2 -آن دسته از اتباع خارجی که بخواهند در مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیل نمایند، چنانچه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئولیت و هزینه های اورا برعهده بگیرد پس از کسب رضایت از اولیای قانونی یا نماینده قانونی آنها برای مدت تحصیل بصورت یکساله مجوز اقامت دانش آموزی صادر و تمدید می گردد.

3 -مجوز اقامت دانشجویی، هیچ گونه حقی برای پدر و مادر و دیگر بستگان دانشجو در خصوص اخذ مجوز اقامت ایجاد نمی کند.

4 -چنانچه طول مدت تحصیل کم تر از یک سال باشد، مدت مجوز اقامت دانشجو نمی تواند طولانی تر از آن باشد.

شرایط مجوز اقامت دانشجویی

1 -هنگام صدور مجوز اقامت دانشجویی شروط ذیل مورد بررسی قرار می گیرد

الف . ارائه اسناد و اطالعات مطرح شده در ماده 38

ب. عدم شمول شدن ماده 7

پ. ارائه آدرس محل اقامت در ترکیه

رد ، ابطال ویا عدم تمدید مجوز اقامت دانشجوی

1 -در مواقع ذیل مجوز اقامت دانشجویی صادر نمی شود، در صورت صدور ابطال می شود و در صورت اتمام مهلت، تمدید نمی گردد.

الف . چنانچه شرایط مذکور در ماده 39 احراز نشود و یا از بین برود.

ب . چپنانچه دلایلی مبنی بر عدم امکان ادامه تحصیل بروز نماید.

پ . چنانکه مشخص شود دارنده مجوز اقامت دانشجویی، از مجوز صادره در راستای هدفی مغایر با هدف صدور آن استفاده کرده است.

ت . چنانچه حکم طرد یا حکم ممنوعیت ورود دارنده مجوز صادر شود.

حق کار دانشجویان

1 -دانشجویان می توانند دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا می توانند با اخذ مجوز کار در این کشور مشغول کار شوند. اما شروع تحصیل، آغاز شود و آنها نمی توانند در هر هفته بیش از 24 ساعت کار کنند.

2 -اصول و مقررات مربوط به حق کار دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی، در چارچوب سیاست های اداره مهاجرت و با همکاری مشترک وزارت، وزارت کار و امنیتِ اجتماعی تنظم می شود.

مجوز اقامت طوالنی مدت

1 -برای آن دسته از اتباع خارجی که حداقل به مدت هشت سال بدون وقفه در ترکیه به صورت مجاز اقامت داشته باشند یا اتباعی که حائز شرایط اعلام شده از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت باشند با تصویب وزارتخانه، از طریق استانداری ها مجوز اقامت دائمی صادر می گردد.

2 -افرادی که دارای حق پناهندگی، پناهندگی مشروط و وضعیت حمایتی ثانویه یا مجوز اقامت با اهداف انسان دوستانه و یا حق حمایت موقتی هستند، نمی توانند به استناد این حق تفاضای مجوز اقامت دائم بنمایند.

شرایط مجوز اقامت طوالنی مدت

1 -جهت اخذ مجوز اقامت احراز شروط ذیل ضروری است.

الف . اقامت بی وقفه در کشور ترکیه حداقل به مدت 8 سال

ب . عدم دریافت کمک اجتماعی در عرض سه سال اخیر

پ . برخورداری از توان مالی و منبع درآمدی مناسب و منظم برای تأمین معاشرت خود و خانواده در صورت وجود.

2 -در صورتی که به دلیل برخورداری از شروط تعیین شده از سوی شورای سیاستگذاری مهاجرت اعطای مجوز اقامت طولانی مدت مجاز تشخیص داده شد، به غیر از بند(ث) سایر شروط ذکر شده در فقره اول ضروری نمی باشد.

حقوق برآمده از مجوز اقامت طوالنی مدت

1 -اتباع خارجی که مجوز اقامت طولانی مدت دریافت داشته اند.

الف . مسئولیت خدمت سربازی

ب . حق انتخاب کردن و انتخاب شدن

پ . حق ورود به عرضه خدمات عمومی

ت . وارد کردن خودرو با حق معافیت کمرگی و خارج از مقررات مربوط به قوانین خاص، با حفظ حقوق برآمده از امنیت اجتماعی و به شرط تبعیت از احکام مرتبط با برخورداری از این حقوق، از کلیه حقوق شناخته شده برای اتباع ترکیه برخوردار می شود.

2 -شورای (هیأت) وزیران صلاحیت سلب تمام و یا بخشی از حقوق مطرح شده در فقره اول را دارد.

ابطال مجوز اقامت طوالنی مدت

1 -مجوزهای اقامت طولانی مدت در مواقع ذیل ابطال می شود:

الف . چنانچه تبعه خارجی از منظر نظم عمومی و امنیت عمومی تهدیدی جدی تلقی شود.

ب . چنانچه تبعه خارجی بیش از یکسال به دلایلی غیر از خدمت وظیفه عمومی اجباری در کشور متبوع خویش و دلیل بهداشتی و آموزشی در خارج از ترکیه حضور داشته باشد.

2 -اصول و مقررات مربوط به قبول و رسیدگی به تقاضای اتباع خارجی در خصوص صدور مجدد مجوز اقامت طولانی مدت در مورد آن دسته از اتباع خارجی که مجوز اقامت طولانی مدت آنها به استناد بند(ب) فقره اول ابطال گردیده و از طریق آیین نامه مشخص می شود.

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پست های مرتبط

Compare

ArabicEnglishPersianRussianTurkish
Whatsapp Chat